Usługi dla organizacji i grup konsumenckich, w tym wspólnot mieszkaniowych.

  1. Analiza i weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
  2. Monitorowanie przestrzegania i wykonania umów deweloperskich;
  3. Wsparcie prawne dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie ustanowienia i sprawowania zarządu nieruchomością wspólną;
  4. Egzekwowanie należytego wykonania umów deweloperskich w odniesieniu do części wspólnych nieruchomości;
  5. Pomoc prawna w sporach o należyte wykonanie umów – gwarancja, rękojmia, zadłużenia, prace naprawcze, inne roboty budowlane;
  6. Sądowa pomoc prawna w pełnym zakresie*;
  7. Formalnym i nieformalnym grupom konsumentów np. sąsiedzkim, zawodowym, producenckim oferuję przede wszystkim usługi pomocy prawnej w relacjach z interesariuszami tych grup, takimi jak inwestorzy, urzędy, dostawcy i odbiorcy towarów oraz usług, inne osoby fizyczne i prawne.

Przy wykonywaniu usług oznaczonych gwiazdką (*) Biuro współpracuje ze sprawdzonymi i doświadczonymi kancelariami radców prawnych, biurami audytorskimi i brokerami ubezpieczeniowymi;

Wszystkie usługi wykonywane są na podstawie uprzednio zawartej, pisemnej umowy o świadczenie usług, w oparciu o indywidualnie uzgodnione ceny ryczałtowe, które składają się na wynagrodzenie umowne usługodawcy.

Wynagrodzenie za świadczenie usług wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi (oznaczone wyżej *), uzgadniane jest z uwzględnieniem kosztów tej współpracy.

Umowy o charakterze okresowym, zawierane są na czas oznaczony bądź nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a wskazane w nich miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały, niezależnie od ilości wykonanych usług (usługa abonamentowa), za wyjątkiem usług oznaczonych *.

Działalność gospodarcza Spółki jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej co daje zarówno usługodawcom, jak i ich Klientom poczucie bezpieczeństwa, a także minimalizuje ryzyko negatywnych konsekwencji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń o charakterze niepożądanym zwłaszcza dla Klienta.

W celu zapewnienia realizacji kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami Klienta usługi, Biuro współpracuje ściśle z kancelariami radców prawnych:

logo_NG-600px
LOGO_small