Usługi dla konsumentów.

 1. Pozasądowa pomoc prawna obejmująca wszystkie rodzaje „spraw obywatelskich”, w szczególności:

  • sporządzanie pism, wniosków, odpowiedzi na pozwy i wezwania;
  • przygotowanie dokumentów i pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych (formularze, wnioski, odwołania od decyzji, zażalenia itp.);
  • egzekwowanie uprawnień konsumenckich – gwarancja, rękojmia, wady towarów bez lub poza gwarancją, odstąpienie od umowy, odszkodowania,
  • wsparcie merytoryczne w egzekwowaniu należytego wykonania umów deweloperskich, relacje i spory z deweloperami;

 2. Sądowa pomoc prawna, w tym reprezentacja w postępowaniach sądowych, sądowe postępowanie elektroniczne*;
 3. Odszkodowania, w tym za szkody ubezpieczeniowe;
 4. Oddłużenia – analiza zasadności roszczeń, odpowiedzi na wezwania do zapłaty, negocjacje z wierzycielami, ugody, plany spłat, wnioski o umorzenie bądź odroczenie spłaty;
 5. Upadłość konsumencka;

Przy wykonywaniu usług oznaczonych gwiazdką (*) Biuro współpracuje ze sprawdzonymi i doświadczonymi kancelariami radców prawnych, biurami audytorskimi i brokerami ubezpieczeniowymi;

Wszystkie usługi wykonywane są na podstawie uprzednio zawartej, pisemnej umowy o świadczenie usług, w oparciu o indywidualnie uzgodnione ceny ryczałtowe, które składają się na wynagrodzenie umowne usługodawcy.

Wynagrodzenie za świadczenie usług wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi (oznaczone wyżej *), uzgadniane jest z uwzględnieniem kosztów tej współpracy.

Umowy o charakterze okresowym, zawierane są na czas oznaczony bądź nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a wskazane w nich miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały, niezależnie od ilości wykonanych usług (usługa abonamentowa), za wyjątkiem usług oznaczonych *.

Działalność gospodarcza Spółki jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej co daje zarówno usługodawcom, jak i ich Klientom poczucie bezpieczeństwa, a także minimalizuje ryzyko negatywnych konsekwencji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń o charakterze niepożądanym zwłaszcza dla Klienta.

W celu zapewnienia realizacji kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami Klienta usługi, Biuro współpracuje ściśle z kancelariami radców prawnych:

logo_NG-600px
LOGO_small