Biuro pomocy prawnej i doradztwa gospodarczego działa w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LOGO-LEX 1, z siedzibą w Rybniku (dalej: Spółka). Spółka prowadzi działalność w obszarze usług niematerialnych świadcząc między innymi:

 • usługi prawnicze,
 • usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • usługi terapii logopedycznej i pedagogicznej.

Biuro świadczy usługi dla przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, konsumentów, a także organizacji przedsiębiorców i konsumentów. Współpraca w zakresie usług doradczych i prawniczych może być realizowana zarówno w trybie pojedynczych zleceń, jak i stałej usługi abonamentowej.

W obszarze działalności gospodarczej zajmuję się między innymi:

 • analizą i oceną ryzyka gospodarczego przedsięwzięć biznesowych,
 • weryfikacją kontrahentów i rozliczeń, w tym zaległości płatnicze, windykacja,
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
 • opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji przetargowych (ofert) w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • kształtowaniem i utrzymaniem relacji z interesariuszami przedsiębiorcy,
 • pomocą w tworzeniu fundacji rodzinnych i sukcesji działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na widoczne oczekiwania osób fizycznych (konsumentów), w obszarze pomocy i wsparcia prawnego, szczególnie w relacjach z urzędami, przedsiębiorcami, w zakresie ochrony i egzekwowania swoich praw, zapraszam do korzystania z usług obejmujących:

 • pozasądową pomoc prawną – sporządzanie pism, wniosków, odpowiedzi na wezwania,
 • sądową pomoc prawną, w tym reprezentację przed sądami i organami administracji*,
 • egzekwowanie uprawnień konsumenckich (gwarancja, rękojmia), spory z deweloperami,
 • oddłużenia – weryfikacja zasadności roszczeń, odpowiedzi na wezwania do zapłaty, negocjacje z wierzycielami, ugody, plany spłat, wnioski o umorzenie, bądź odroczenie spłaty,
 • upadłość konsumencką.

Zapraszam do współpracy organizacje i grupy konsumenckie, zwłaszcza wspólnoty mieszkaniowe. Posiadam kompetencje i doświadczenie w kształtowaniu relacji z deweloperami, prowadzeniu sporów dotyczących wadliwego wykonania robót, niezgodności produktu (lokalu mieszkalnego, części wspólnych nieruchomości), z umową deweloperską.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami w części OFERTA.

Oprócz Biura pomocy prawnej i doradztwa gospodarczego, w ramach Spółki LOGO-LEX 1 działa Gabinet logopedii oraz terapii pedagogicznej prowadzony przez mgr Różę Żukowską.
Wysokie kwalifikacje i kompetencje z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki, a także długoletnie doświadczenie Róży Żukowskiej pozwalają na prowadzenie przez nią skutecznej terapii zaburzeń mowy jak również dysfunkcji zachowań zarówno u dzieci, jak i dorosłych.