Usługi zarządcze w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych - osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem;
 2. Opracowanie i wdrażanie administracyjnych procesów gospodarczych;
 3. Przygotowanie i wprowadzanie do stosowania dokumentów niezbędnych do realizacji procesów gospodarczych, takich jak: regulaminy, polityki, procedury, instrukcje, zarządzenia, a także nadzór nad ich rzetelnością, poprawnością i aktualnością;
 4. Nadzór nad realizacją procesów biznesowych zgodnie z obowiązującymi normami prawa wewnątrzzakładowego lub ładu korporacyjnego;
 5. Przygotowanie, udział we wdrożeniach oraz monitorowanie prawidłowości funkcjonowania jednostkowych lub zintegrowanych systemów zarządzania ISO; *
 6. Zapewnienie i nadzorowanie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z normami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych, w tym RODO, ustawy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również szczególnymi normami prawnymi, właściwymi dla działalności podmiotu gospodarczego; *
 7. Zarządzanie projektami gospodarczymi, bądź udział w zespołach projektowych;
 8. Wsparcie w zakresie oceny i analizy ryzyka gospodarczego działalności, a także ryzyka poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych – zarządzanie ryzykiem;
 9. Inicjowanie i wdrażanie optymalizacji w obszarach Work-life balance, Zero Waste, społecznej funkcji biznesu;
 10. Organizacja uczestnictwa organizacji w wydarzeniach branżowych, targach, konferencjach itp.;

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, obsługa prawna:

 1. Przygotowanie i opiniowanie stanowisk negocjacyjnych, udział bądź zastępstwo w negocjacjach;
 2. Przygotowanie dokumentacji w postępowaniach przetargowych w zakresie zamówień publicznych i prywatnych;
 3. Konsultowanie ofert handlowych w obszarze ryzyka gospodarczego;
 4. Przygotowanie lub opiniowanie projektów umów gospodarczych;
 5. Wsparcie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji;
 6. Organizacja szkoleń i coachingu w zakresie psychologii biznesu, a także specjalistycznych, dot. procesów realizowanych w przedsiębiorstwie; *
 7. Sporządzanie wystąpień, stanowisk, pism urzędowych i sądowych;
 8. Analiza i wsparcie w obszarach ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej, jak również potencjalnej odpowiedzialności za produkt lub za szkody związane z działalnością podmiotu gospodarczego, współpraca z ubezpieczycielami; *
 9. Reprezentacja przedsiębiorcy wobec interesariuszy zewnętrznych, na podstawie odrębnych pełnomocnictw;
 10. Zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowych; *

Przy wykonywaniu usług oznaczonych gwiazdką Biuro współpracuje ze sprawdzonymi i doświadczonymi kancelariami radców prawnych, biurami audytorskimi i brokerami ubezpieczeniowymi, a także renomowanymi jednostkami szkoleniowymi;

Wszystkie usługi wykonywane są na podstawie uprzednio zawartej, pisemnej umowy o świadczenie usług, w oparciu o indywidualnie uzgodnione ceny ryczałtowe, które składają się na wynagrodzenie umowne usługodawcy.

Wynagrodzenie za świadczenie usług wymagających współpracy z podmiotami zewnętrznymi (oznaczone wyżej *), uzgadniane jest z uwzględnieniem kosztów tej współpracy.

Umowy o charakterze okresowym, zawierane są na czas oznaczony bądź nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a wskazane w nich miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały, niezależnie od ilości wykonanych usług, za wyjątkiem usług oznaczonych *.

W celu zapewnienia realizacji kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami Klienta usługi, Biuro współpracuje ściśle z kancelariami radców prawnych:

logo_NG-600px
LOGO_small